Вход

Общи условия за използване
на сайта RaceFacer.com

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. RaceFacer.com (наричано за кратко по-долу в текста RaceFacer) e сайт собственост на компанията “Фейсрейсър” ЕООД с ЕИК 202926835, адрес гр. София, ул. Тинтява 84, електронна поща support@RaceFacer.com.

2. RaceFacer предоставя продукти и услуги (наричани за краткост “Услуги”) на своите потребители свързани с пилотирането им картинг на картинг писта част от платформата RaceFacer.

3. RaceFacer предоставя възможност на регистрираните си потребители да се свързват по между си, да споделят контакти, да обменят и споделят идеи свързани с картинг спорта. Всички услуги, които предлагаме в платформата RaceFacer имат за цел да помогат на своите потребители да се развиват в картинга като спорт - любителски или професионално. Чрез предоставянето на достъп до различни данни получавате възмаожност да подобрите вашите резултати и натрупан опит в карането на картинг. Получавате достъп за анализ до цялата налична информация за вашите постижения и постиженията на останалите потребители.

4. Всяко лице, което е заредило на браузъра си RaceFacer или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

5. Услугите прелагани във RaceFacer са разнообразни, така че биха възникнали и допълнителни условия или изисквания при ползването на RaceFacer (включително изисквания за възрастта). Допълнителни условия ще бъдат на ваше разположение при съответното им прилагане или и тези допълнителни условия ще станат част от споразумението ви с нас.

6. Тъй като RaceFacer предоставя широк обхват от Услуги, имаме право да ви помолим да прегледате и приемете допълнителни условия, които се прилагат за взаимодействието ви с конкретно приложение, продукт или услуга. Тези допълнителни условия, свързани с приложението, продукта или услугата, имат приоритет над настоящите условия за ползване, докато не започнат да си противоречат с нея, по отношение на използването на такива приложения, продукти или услуги до степента на противоречието.

7. Можете да използвате RaceFacer, само за целите, с които е създаена платформата и е позволено от закона и всички регулации и приложения касаещи използването на интернет услуги, споделяне на информация и данни. В случаи на констатирани нарушения, ние можем да преустановим ползването на вашия акаунт или да спрем предоставянето на наши услуги за вас.

8. Във връзка с използване на Услугите, Вие се съгласявате да получавате от името на RaceFacer и Картинг пистите, част от платформата, административни съобщения и друга информация (по електронна поща, SMS или вътрешни за платформата съобщения) с цел по-голяма информираност на потребителите.

9. RaceFacer осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на RaceFacer на следния адрес - support@RaceFacer.com.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. RaceFacer осигурява възможност на потребителите си да се ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ.

2. Регистрацията в платформата се осъществява по два начина - от уеб браузър със зареден RaceFacer или от Киоск система разположена на всяка една картинг писта част от платформата.

3. Регистрираните потребители на RaceFacer се съгласяват да предоставят следните персонални данни: име; фамилия; електронна поща; дата на раждане и пол, както и конфигуриране на потребителско име. Съвкупността от данните по предходното изречение създават Профил на потребителя. Профилът като съвкупност с изброените по-горе персонални данни е видим за всички останали потребители на RaceFacer с изключение на данните за електронната поща.

4. След първоначалната регистрация потребителят създава парола. Паролата е поверителна и не трябва да се споделя. Вие носите отговорност за дейността, която се реализира в, от или чрез профила ви във RaceFacer.

III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

1. Услугите предоставяни от RaceFacer са платени и безплатни. Платените услуги са точно означени и съдържат специфични условия за ползване подробно описани в процедурите към тях.

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

1.Вие се съгласявате, че RaceFacer може да използва въведените от вас данни в съответствие с нашите правила за поверителност.

2. Достъпът и ползването на RaceFacer и услугите към него не ви дава право на собственост или права върху интелектуалната собственост на RaceFacer или услугите/съдържанието до което имате достъп ползвайки RaceFacer. Нямате право да използвате съдържание от нашите услуги, освен ако не получите разрешение от RaceFacer за това. Също така, тези условия, не ви дават правото на използване на търговската марка или лого на RaceFacer. Чрез платформата RaceFacer и услугите, които предлага може да бъде показвано сдържание, което не е собственост на RaceFacer. Това съдържание е отговорност единствено на потребтелят, който го прави достъпно. Ние можем да преразгледаме качено съдържание, за което получим сигнал и има съмнение, че е незаконно или нарушава политиките ни. Съответното съдържание може да бъде премахнато.

3. Нямате право да предоставяте фалшива лична информация на RaceFacer или да създавате акаунт за друг, освен за вас самите, без разрешение. Нямате право да създавате повече от един личен акаунт. Декларирате, че ще поддържате данните си за контакт актуални и коректни. Ние сме длъжни да предоставяме информация, която да помогне на притежателите на авторски права да управляват своята интелектуална собственост. Ако смятате, че някой нарушава авторските ви права и искате да ни уведомите, можете да сигнализирате на support@RaceFacer.com.

4. Потребителите се съгласяват поместваното от тях съдържание на сайта, (както и) включително съдържание защитено (от) като интелектуалната собственост, да бъде предоставено безвъзмездно на RaceFacer. Даденото разрешение е неизключително, прехвърлимо, не само за територията на Република България, за определен период от време. Даденото разрешение отпада, когато потребителят изтрие Профила си или изтрие съдържание обект на интелектуалната собственост. Потребителите се съгласяват, че съдържанието което са премахнали, може да бъде съхранявано за определен разумен период от време от RaceFacer в папки резервни копия, като съдържанието им няма да може да бъде виждано от други потребители.

5. Ако имате профил във RaceFacer, ние можем да показваме качената от вас информация: името във вашия профил, профилна снимка, както и друга информация (с изключение на e-mail адрес и телефон) или ваши действия , които правите във RaceFacer и сте дали съгласието си да бъдат споделяни с или от трети страни, свързани с ползването на профила ви във RaceFacer, включително показване на реклами и други търговски контекст.

6. Всички съдържащи се материали поместени в RaceFacer са изключителна собственост на „Фейсрейсър” ЕООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата- „Фейсрейсър” ЕООД. Външният вид на интернет страницата на RaceFacer, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство.

7. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и “Фейсрейсър” ЕООД, по повод ползването му, се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

V. БЕЗОПАСНОСТ

С оглед на безопансотта на своите потребители RaceFacer въвежда следните ограничения, с които трябва да се съобразявате:

  • Вие нямате право да публикувате неупълномощени търговски съобщения (като спам) във RaceFacer.
  • Вие нямате право да качвате вируси или друг злонамерен код
  • Вие нямате право да събирате информация за вход или достъп до акаунт, принадлежащ на другиго
  • Вие нямате право да публикувате съдържание, което: е изпълнено с омраза, заплашително е или порнографско; подтиква към насилие; съдържа голота или стилизирано/безпричинно насилие
  • Нямате право да използвате RaceFacer за незаконна, подвеждаща, злонамерена или дискриминираща дейност

VI. Промяна и прекратяване на RaceFacer профил

Ние може да добавяме или премахваме функции, както и може да прекратим или спрем някои или всички услуги предлагани от RaceFacer напълно.

V. КОМПАНИИ (КАРТИНГ ПИСТИ) ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА

1 .Ако използвате нашите услуги от името на компания, то вие приемате всички описани условия тук. Освобождавате от отговорност RaceFacer, нейните филиали, агенти и служители от всякакви искове, дела или съдебно преследване, произтичащи от или свързани с използването ви на RaceFacer или нарушаването на тези условия, включително всякаква отговорност или разходи, произтичащи от искове, загуби, вреди, дела, съдебни решения, съдебни разноски и адвокатски хонорари.

VI. УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАНОСТ НА КАРТИНГ ПИСТИТЕ

1. С приемането на настоящите условия и регистрацията в платформата RaceFacer Вие се съгласявате да спазвате безпрекусловно действащите правила за сигурност и условията за пилотиране на картинг на пистите част от платформата.

2. Задължавате се да спазвате указанията на инструкторите и обслужващия персонал на всяка една картинг писта част от платформата.

3. Правилата за безопасност и условията за пилотиране на картинг могат да бъдат различни за различните картинг писти. Може да се запознаете с правилата на конкретна картинг писта в секция “Писти” на RaceFacer или на място на съответната картинг писта.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Фейсрейсър” ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. “Фейсрейсър" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. Промените на Общите условия няма да се прилагат със задна дата. Въпреки това, промените, насочени към нови функции за дадена услуга или промени, направени по юридически причини ще бъдат ефективни веднага. Ако не сте съгласни с изменените условия за услуга, имате право да преустановите използването на тази услуга.

VIII. ДЕФИНИЦИИ

1. "RaceFacer" или "Услуги на RaceFacer" имаме предвид функциите и услугите, които правим достъпни, включително през (a) нашия уеб сайт на адрес www.RaceFacer.com и всякакви други брандирани и ко-брандирани с RaceFacer уеб сайтове.

2. Под "информация" имаме предвид факти и друга информация относно вас, включително и действия, предприети от потребители и лица, които не са потребители, но си взаимодействат с RaceFacer.

3. Под "съдържание" имаме предвид всичко, което вие или други потребители публикуват, предоставят или споделят, използвайки Услугите на RaceFacer.

4. Под "публикация" имаме предвид съдържание, публикувано във RaceFacer или по друг начин направено достъпно чрез използването на RaceFacer.

5. Под "използване" имаме предвид използване, стартиране, копиране, публично изпълнение или показване, разпространение, модифициране, превеждане и творческите производни разработки на гореизброените.

6. Под “потребител” имаме предвид лице, което след запозванате с Общите условия за работа е решило съзнателно да създаде свои профил във RaceFacer.

7. Под “платформа” имаме предвид иновативна активна интернет платформа предлагаща възможност за обмен на информация

8. Под “профил” имаме предвид съвкупност от предоставена от Потребителя лична информация

9. Под “лични данни” имаме предвид всякаква информация относно физическо лице с помощта, на която същото може да бъде разпознато и отличено от останалите физически лица.

10. Под “картинг писта” имаме предвид всяко едно съоръжение предлагащо достъп до услуги за използване на картинги, част от платформата RaceFacer.


Kак да получиш следващо звание
Тип картинг
Driver
Expert
Racer